Contact – Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bewust-Fit

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden welke aan onze overeenkomsten zijn verbonden. Bij het ondertekenen van een overeenkomst, zowel fysiek als digitaal, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Begrippen

de organisatie: Bewust Fit
de deelnemer: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit/training van Bewust Fit
activiteit(en): fysieke trainingen en/of consulten lifestyle coaching

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten, waarvoor de deelnemer zich heeft opgegeven middels het aanmeldingsformulier, zal verzorgen voor de deelnemer.

 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij de organisatie voor het deelnemen aan een activiteit(en). Op iedere activiteit van de organisatie zijn deze voorwaarden van toepassing.

 1. Aanmelden

Aanmelden voor de groepslessen kan via het inschrijfformulier op de locatie of via de eerste betaling bij een online aanmelding via het eversport leden systeem. Aanmelden voor personal training sessies gaat altijd via het formulier op de locatie. Naar aanleiding van de inhoud van het aanmeld formulier (online of op locatie) kan een deelnemer, voor deelname aan training, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

 

 1. Groepslessen lidmaatschap en strippenkaart

Vormen:

 • Strippenkaart: de deelnemer krijgt toegang tot het aantal lessen dat vermeld staat in de naam van de strippenkaart.
 • Abonnement onbeperkt: de deelnemer krijgt onbeperkt toegang tot alle groepslessen die de organisatie geeft


Duur overeenkomst:

 • Strippenkaart: de strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden, berekend vanaf de datum van aanschaf.
 • Abonnement: een abonnement gaat de deelnemer aan voor de duur van 6 maanden, waarbij de maand waarin de deelnemer lid wordt gezien wordt als een gebroken maand en niet meetelt voor de initiële 6 maanden. Wordt de deelnemer bv op de 2e van de maand lid, dan zal de overeenkomst ingaan op de 1e van de volgende maand. Over de gebroken maand waarin de deelnemer lid wordt, zal een pro rata worden berekend.


Opzeggen:

 • Strippenkaart: de strippenkaart heeft geen opzegtermijn en zal verlopen
 • Abonnement: een abonnement heeft een opzegtermijn van 1 lidmaatschap maand. Dit houd in dat er altijd nog 1 volledige betaling plaats zal vinden. De organisatie verwerkt de opzeggingen op de 25e van de huidige maand. Zegt de deelnemer op of na deze datum op, dan zal de opzegging pas de maand erna worden meegenomen. In dit geval zitten er nog 2 betalingen aan de overeenkomst verbonden.

Pauze:

 • Strippenkaart: de strippenkaart kan niet op pauze worden gezet
 • Abonnement: een abonnement kan op pauze worden gezet in de volgende gevallen/situaties. De pauze dient via schriftelijk schrijven bekend te worden gemaakt en zal niet met terugwerkende kracht werken. De overeenkomst zal altijd worden hervat zodra de mogelijkheid zich aandoet. Is dit niet meer mogelijk, dan mag de deelnemer zijn/haar overeenkomst overdragen aan iemand anders.
  • Zwangerschap
  • Langdurige blessure

Betaling:

 • Strippenkaart: de strippenkaart wordt contant of via iDeal betaald
 • Abonnement: een abonnement wordt via automatische incasso elke eerste van de maand geïncasseerd

Overdraagbaar:

 • Zowel de strippenkaarten als de abonnementen zijn niet overdraagbaar en persoonsgebonden tenzij de organisatie anders beslist

Afmelden voor een les:

 • Afmelden kan tot 24 uur voor de les begint. Bij later afmelden zal er geen credit teruggeboekt worden. 
 1. Personal training lidmaatschap

Duur personal training overeenkomst:

De duur van een personal training overeenkomst is altijd minimaal 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst gaat in op de eerste van de komende maand. Over de gebroken maand waarin de deelnemer lid wordt, zal een pro rata berekend worden.

Wordt de deelnemer bv op de 2e van de maand lid, dan gaan de initiële 6 maanden pas in op de eerste van de volgende maand.

Duur small group personal training overeenkomst:

De duur van een small group personal training overeenkomst is altijd minimaal 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst gaat in op de eerste van de komende maand. Over de gebroken maand waarin de deelnemer lid wordt, zal een pro rata berekend worden.

Wordt de deelnemer bv op de 2e van de maand lid, dan gaan de initiële 6 maanden pas in op de eerste van de volgende maand.

De rest van de small group personal training overeenkomst is hetzelfde als een personal training overeenkomst.

Opzeggen:

Op de personal training overeenkomsten zit een opzegtermijn van 1 lidmaatschap maand. Dit houd in dat er altijd nog 1 volledige betaling plaats zal vinden.

De organisatie verwerkt de opzeggingen op de 20e van de huidige maand. Zegt de deelnemer op of na deze datum op, dan zal de opzegging pas de maand erna worden meegenomen. In dit geval zitten er nog 2 betalingen aan de overeenkomst verbonden.

Onderbreken traject:

Een personal training lidmaatschap kan onderbroken worden in de volgende gevallen/situaties. De onderbreking dient via schriftelijk schrijven bekend te worden gemaakt en zal niet met terugwerkende kracht werken.

 • Zwangerschap
 • Langdurige blessure

Bij een personal training abonnement zal de betaling altijd doorlopen. De gemiste lessen gedurende de zwangerschap of de blessure zullen op een later tijdstip worden ingehaald.


Betaling:

Een personal training abonnement wordt via automatische incasso elke eerste van de maand geïncasseerd.

Overdraagbaar:

Een personal training abonnement is niet overdraagbaar en persoonsgebonden tenzij de organisatie anders beslist

De coach:

De deelnemer wordt aan het begin van het personal training traject gekoppeld aan een coach. Dit houd in dat deze het traject begeleidt, echter kan elke willekeurige trainer/coach van de organisatie deze begeleiding, zonder opgaaf van reden, overnemen.

Afmelden voor een les:

 • Afmelden kan tot 48 uur voor de les begint. Bij later afmelden zal er geen inhaalles gepland worden
 • Afmelden dient via de email naar info@bewust-fit.nl te gebeuren. Via WhatsApp of bericht is niet geldig.
 • Iedere les dient apart te worden afgemeld
 • Bij een langdurige pauze door bovenstaande oorzaken loopt het lidmaatschap gewoon door. De gemiste lessen worden op een later tijdstip ingehaald. 
 • De overeenkomst zal altijd worden hervat zodra de mogelijkheid zich aandoet. Is dit niet meer mogelijk, dan mag de deelnemer zijn/haar overeenkomst overdragen aan iemand anders.

Proefperiode (actie) via de website

Als je via een actie hebt aangemeld die sporadisch op de website wordt gegeven, dan heb je een 100% garantie. Dit betekend dat je binnen 28 dagen je volledige inleg terug kan vragen. Hier gelden een aantal voorwaarden;

 •  Je hebt alle 4 de lessen volledig (45 minuten) gevolgd bij jouw personal trainer
 • Je hebt binnen de 28 dagen via de mail kenbaar gemaakt dat je niet door wilt gaan
 1. Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient per automatische incasso of via het online betalingssysteem te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door de organisatie, daarbij zullen 75% van de openstaande maanden doorberekend worden aan de deelnemer.

Na de eerste betaling bij het online afsluiten van een abonnement, wordt een akkoord gegeven voor een automatische incasso van de abonnementsgelden.

Als deelnemers ben je zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling. Als de incasso door welke reden ook misloopt, zal het openstaande bedrag met terugwerkende kracht direct worden geïncasseerd zonder kortingen.

 1. De activiteit

Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de instructeur bepaald. De lessen worden altijd verzorgt door een personal trainer van de organisatie. Een cliënt wordt aan een trainer toegewezen, echter kan deze altijd bij een andere trainer worden geplaatst zonder enige opgaaf van reden.

 

 1. Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, ongeacht de oorzaak, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met fysieke inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, cardiotraining, gymnastiek en het gebruik maken van de faciliteiten die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de betreffende ondernemer waarmee u deze inhuur overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigd hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken.

Met het oog op uw deelname aan het programma ontheft u hierbij de organisatie van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of het gebruik van de faciliteiten.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel blessures/letsel op kunt lopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de organisatie van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door enige vorm van blessure/ letsel ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma.

Voor de deelnemer geldt aansprakelijkheid wanneer de organisatie op enigerlei wijze schade lijdt te wijten aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies aan een deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie van schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 1. Annulering

Annulering overeenkomst:

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de overeenkomst kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De overeenkomst zal op een nader overeen te komen datum hervat worden.

In het geval van een langdurige blessure kan in overleg met de organisatie de overeenkomst worden overgedragen aan derden.

Bij het zonder reden annuleren van de overeenkomst zal de organisatie 75% van de nog openstaande kosten van de initiële overeenkomst in rekening brengen.

Annuleren les:

De organisatie werkt altijd op afspraak door middel van de geplande lessen. Afmelden kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak/consult.

Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak/consult of een deel daarvan afmeldt binnen 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak/consult of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal de organisatie de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak/consult kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

De organisatie behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 1. Betalingsvoorwaarden

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling voldaan is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Op onze diensten geldt het 9%-tarief. De genoemde bedragen in folders en op de website zijn inclusief BTW tenzij anders

vermeld. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. de deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Het bedrag van de deelnemer kan eenzijdig door de organisatie worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren.

Bij stornering van het maandelijkse bedrag door de deelnemer door welke reden dan ook zal er een extra poging worden gedaan om het resterende bedrag te incasseren. Voor deze extra afschrijving wordt er 10% over het bedrag extra administratie kosten berekend. Als het bedrag vervolgens weer wordt gestorneerd door welke reden ook, is de organisatie genoodzaakt de incasso uit handen te geven.

De organisatie heeft het recht eenzijdig het bedrag voor de training per 01 januari 2020 te verhogen, voor de eerste maal op 01 januari 2020. Deze verhoging zal evenwel tijdig aan de deelnemer worden meegedeeld. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij/zij het gewijzigde bedrag niet wenst te accepteren.

 1. Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

 1. Vakanties, feestdagen en indeling trainers/personeel

Vakanties van de sportinstructeur worden voorafgaand aan de periode aangekondigd. Bij vakanties word er door een vervangende instructeur les gegeven.

1x per jaar mag de betreffende locatie voor een duur van maximaal 10 dagen gesloten zijn.

Bij ziekte van de sportinstructeur en op erkende feestdagen worden alternatieve tijden aangeboden binnen de lopende periode.

Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie. Er is in geen enkel geval sprake van een koppeling aan een betreffende trainer en dus kan een traject in 100% van de gevallen worden overgenomen door een andere bevoegde trainer.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 1. Aanpassen voorwaarden

De organisatie is bevoegd zonder enige opgave van reden deze voorwaarden eenzijdig aan te passen.

 1. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de organisatie. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse Recht van toepassing